Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

 

V prípade oprávnenej reklamácie ponúkneme zákazníkovi nasledovné riešenia:

– vyplatenie plnej sumy za reklamovaný tovar kupujúcemu na účet
– zaslanie opraveného, resp. iného tovaru v rovnakej cene

Pri neoprávnenej reklamácií bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.